Att välsigna Israel är Shaloms ledstjärna. Guds ord undervisar oss att vi skall välsigna det land och folk som han har utvalt. Shalom vill tillsammans med många troende i Sverige vara med och välsigna landet och folket, både i förbön och med praktisk hjälp.

Shalom över Israel är en kristen rörelse som tar Guds ord på största allvar.  Därför ger vi alltid utrymme till teologisk undervisning i tidningen och på våra konferenser. Det är med viss sorg vi konstaterar att många kristna bekännare i Sverige blir närmast illa berörda av talet om att välsigna Israel, trots att detta har ett starkt stöd i Bibeln. Många har fått en felaktig undervisning baserad på ersättningsteologi. Man tycks mena, att dagens Israel inte har någon koppling till Bibelns Israel, eftersom församlingen har ersatt Israel som det utvalda folket. Samtidigt har man influerats starkt av den negativa världsopinionen om Israel, en opinion som kritiserar och fördömer Israel för förtryck av och övergrepp mot palestinier.

Ersättningsteologin – ett tungt arv

Ersättningsteologin är en vantolkning som lett till kristen förföljelse av judar. Reformatorn Martin Luther gick så långt att han i skriften ”Judarna och deras lögner” kallade judarna för ett ”fördömt folk” och uppmanade folk att bränna deras synagogor och skolor. Detta skulle ske ”till kristendomens ära” proklamerade Luther. Detta är ett tungt arv vi kristna bär på. Enda möjligheten att bli fri från detta är att ta Bibelns ord på allvar och inse att judarna fortfarande är utvalda och älskade av Gud, och att deras återvändande till Israels land är ett viktigt led i Guds frälsningsplan. ”Med evig kärlek har jag älskat dig och därför låter jag min nåd förbliva över dig”, säger Herren till Jeremia (Jer 31:3) i ett sammanhang som handlar om Israels kommande återupprättelse.

Vår kärlek till Israel

Fri från ersättningsteologins och antisemitismens börda blir det lätt att följa budet om att välsigna Israel (1 Mos 12:3). Att välsigna Israel och det judiska folket är vår ledstjärna inom Shalom över Israel och borde vara det för hela kristenheten. Vår kärlek till Israel omfattar både land och folk. Ja, om hela världen går emot Israel så kommer vi ändå inte sluta att välsigna dem. Hur kan vi säga så? Ja, inte beror det på att judarna är så mycket bättre än andra folk. Men det finns en viktig skillnad: De är utvalda av Gud för en särskild uppgift, de har förföljts på ett vedervärdigt sätt genom historien, och de har som folk ändå hållit fast vid sitt förbund med Gud. Det minsta vi som kristna kan göra är att troget stå fast i kallelsen att välsigna.

Vi får aldrig glömma att det är Gud själv som skapat en nation utifrån en enda mans säd. Gud fattade kärlek till Abraham därför att han såg två viktiga ting i Abrahams karaktär: hans gudstro och hans vilja till lydnad. Även om Abrahams avkomlingar många gånger varit olydiga och avfallit från Guds väg, har Gud ändå alltid varit trofast mot dem, för sina löften och sin kallelse till dem kan Han inte ångra (Jer 4:28). Nej, Gud har aldrig förkastat Israel, tvärtom har Han mäktiga planer för sitt egendomsfolk i den yttersta tiden. I Jesaja 49:22-25 säger Herren: ”Så säger Herren, HERREN; Se, jag skall upplyfta min hand till tecken åt folkslagen; då skola de bära dina söner hit i sin famn och föra dina döttrar fram på sina axlar.”

I denna text ser vi klart att hednafolken är involverade i Israels återupprättelse. Det betyder, att kärleken till Guds folk också måste få ett praktiskt uttryck – att stödja och hjälpa för att göra återvändandet och återupprättelsen möjlig. Herren har kallat Jesu efterföljare i den yttersta tiden att med kärlek betjäna Hans förskingrade egendomsfolk när de grips av en längtan till det livets land som de drömt om under så många århundraden, och som de varje år uttryckt i bönen Hashanah haba’a b’Yerushalajim (Nästa år i Jerusalem).

Välsigna Israel för Guds skull!

I stor tacksamhet konstaterar vi att många troende i vårt land tagit detta på allvar genom att stödja vårt arbete i Sverige och Israel. Genom oss och andra organisationer hjälper de judar, både att komma till landet och att underlätta deras liv när de väl kommit på plats. De har förstått att bibelordet gäller dem, att det är allas vår kallelse att välsigna Israel.

I Romarbrevet 11 visar Paulus vilken välsignelse ett fåtal judar (apostlarna och de första kristna) varit för hedningarna. Han utbrister profetiskt: ”Hur mycket mer skall då inte deras fulla antal vara det?” Det kommer en tid då all den kärlek vi visat Israel skall bli rikligt belönad. Israels folk kommer att bli till en välsignelse på jorden (Jes 19:24). Låt oss därför ta löftet till Abraham på allvar. Vi är inbjudna till att vara en del av Guds handlande med Israel. Det är underbart! Det är stort! Så välsigna Israel för Guds skull!

Stefan Sturesson
Ordf Shalom över Israel