Shalom över Israels nye ordförande Per-Olof Hermansson har läst docent Johan Sundeens bok ”68-kyrkan – svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989”. Med utgångspunkt från boken skriver Per-Olof Hermansson om hur vänstersvängen i slutet av 1960-talet kom att påverka Svenska kyrkan under decennierna framöver och hur det lett fram till ett ställningstagande för palestinierna mot Israel. Hur ställer vi oss som Israelvänner till detta? Ett sätt är att i kommande kyrkoval rösta på någon nomineringsgrupp som inte ställer upp på Svenska kyrkans bojkottpolitik mot Israel.

 

Idéhistorikern och docenten Johan Sundeen, verksam som universitetslektor vid högskolan i Borås, har nyligen publicerat en avslöjande bok: ”68-kyrkan – svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989”.

Mot bakgrund av vänstersvängen i slutet av 1960-talet fångades även unga kristna av en marxistisk världsbild. Många unga aktivister fick vara med på världskyrkomötet i Uppsala 1968, utöver de officiella kyrkliga representanterna. Därmed inleddes en resa som inneburit att de då unga marxisterna steg för steg befäst sina poster inom de teologiska institutionerna och tagit plats på ledande platser i Svenska kyrkan. Flera av dem har till slut blivit professorer eller biskopar i kyrkan.

Politik blev viktigare än evangeliets kärna
Intentionerna i deras agenda må ha varit välvilliga, t.o.m. goda, men aningslösheten och förvillelsen har varit stor. I boken lyfter Johan Sundeen fram exempel på uttalanden från skrifter från dessa kristna marxister där de uttrycker sig på ett sätt som man måste tolka som att marxismen är viktigare än kristen tro och världsbild. Arbete för mänskliga rättigheter, frihet för politiskt förtryckta, stärkande av politiskt engagemang i 3:e världen blev viktigare än det kristna evangeliets kärna: Jesus är HERREN och erbjuder syndernas förlåtelse och frälsning för dem som tror.

Till stor del kan man konstatera att Svenska kyrkans ledning idag består av människor präglade utifrån en sådan syn. Kyrkans internationella arbete består idag i stort sett enbart av bistånd, utbildning och hjälp till nödlidande.

En del av deras världsbild var solidariteten med de fattiga och förtryckta i världen, och därmed ett starkt engagemang för de tidigare koloniserade länderna i Afrika och Asien.

Talar för en bojkott av Israel
Vi kan idag konstatera att detta också lett till att Svenska kyrkans ledning (Kyrkokansliet) idag också totalt tagit parti för palestinierna, och mot Israel – t.o.m. så drastiskt så att de accepterat det s.k. Kairos-dokumentet (se not nedan) som innehåller ersättningsteologi och talar för bojkott och de-investering i Israeliska bolag. Jag ser det som resultatet av 68-generationens maktställning i kyrkan.

Politisk styrning av Svenska kyrkan
Något som bidragit till denna utveckling är statens politiska styrning av Svenska kyrkan, dels före ”skiljandet” från staten år 2000, och än mer efter då staten genom Lagen om Svenska kyrkan lagt grunden till en fortsatt partipolitisk styrning av kyrkan bl.a. genom att kyrkoordningen (fastställd i sin första version redan 1999!) stipulerar att kyrkans högsta beslutande organ, Kyrkomötet, utses i allmänna kyrkliga val, och därmed gett de politiska partierna makten att bestämma allt, inklusive egentligt strikt kyrkliga frågor.

Vill du motverka kyrkans inställning mot Israel så är ett av de mer effektiva sätten att utnyttja din rätt (om du är medlem) att lägga en röst i kyrkovalet helst på någon av de nomineringsgrupper som är helt fristående från de politiska partierna, och då på en grupp som tar ställning mot bojkott av Israel.

Per-Olof Hermansson
Ordförande för Shalom över Israel

Not. Kairos-dokumentet är författat av palestinska kyrkoledare i regionen och är ett rop på hjälp från människor i nöd. Men det är i huvudsak ett aktivistiskt, hårt polariserat dokument. Det är från Kairos-dokumentet Svenska kyrkan hämtat sin inspiration till julsanktionerna mot Israel (bojkott av varor från ”ockuperade områden” – som tycks innefatta Jerusalem – samt aktivistiskt material) 2013. Man uppmanar i dokumentet till ”Att börja tillämpa en ordning med sanktioner mot Israel” (sid 21). Texten är hämtad från ”Kristen Opinion” (https://kristenopinion.wordpress.com/2014/02/09/att-lasa-kairos-dokumentet-nagra-reflektioner/) och är skriven av Annika Borg.