Shalom över Israels kallelse och uppdrag finns beskrivna i organisationens stadgar. Shaloms nye ordförande lyfter i månadens ledare fram att det är viktigt att vi vågar fundera över vår roll då Sverige och omvärlden hela tiden förändras. Att sprida kunskap och information är bra, men kunskapen behöver tillämpas, praktiseras och få konsekvenser i våra liv.

I takt med att verkligheten förändras, både kyrkligt och politiskt, här i Sverige och ute i världen, så behöver vi som organisation fundera över vilken roll vi som riksorganisation skall spela. För att formulera det annorlunda: Vilken är vår uppgift, vårt uppdrag och vår kallelse? För vi tror väl inte bara att vi skall spela en roll i största allmänhet, utan att vi har fått en särskild kallelse, ett uppdrag och uppgift att utföra? Stadgarna säger att vi skall vara ett redskap i arbetet för Gudsrikets utbredande.

Kunskapen behöver tillämpas
I oktober kommer styrelsen att samlas under ett veckoslut för att samtala om just detta. Vi utgår från stadgarna, men måste också våga fråga oss om kanske även stadgarna idag behöver utvecklas för att spegla det vi tror är vårt uppdrag i dagens förändrade situation.

På mitt hjärta ligger några frågor – av vilka jag här vill lyfta en som jag tror är okontroversiell. I stadgarna står det att Shalom över Israel vill ”sprida kunskap och information om kristendomens judiska rötter” och ”belysa sambandet mellan GT och NT”. Det förstnämnda står även på en av de rollups som används vid våra samlingar. Här menar jag att detta inte räcker, vi behöver gå djupare än så. Kunskap och information är bra, men inte tillräckligt. Att belysa bandet mellan GT och NT är likaledes bra, men inte tillräckligt!

Vi behöver också få förståelse och insikt i vad detta betyder. Kunskapen behöver tillämpas, praktiseras och få konsekvenser i vår tro, i våra kristna liv, i församlingarnas gudstjänster och förkunnelse. Gamla testamentet behöver få bli en huvudkälla för förkunnelse och studium i vem Gud är, vad Han gjort och vad Han vill, med oss, med församlingen och med Israel.

GT – Jesu Bibel
Jesus, hans lärjungar och apostlar och den första messiastroende församlingen hade bara judendomen och Gamla testamentet och förstod allt utifrån denna kontext. Splittringen mellan den rabbinska judendomen och den messiastroende judiska gruppen kom först när de hednakristna blivit så många till antal att de dominerade och när den rabbinska judendomen – för sin egen skull – behövde distansera sig från de Jesus-troende. Detta skedde bl.a. när Rabbi Akiva utropade upprorsledare Bar Kochba till Messias i samband med upproret år 135. Därmed bröt den rabbinska gruppen definitivt med den Jesus-troende gruppen som därmed blev förklarad som villolära, när nu Bar Kochba ansågs vara Messias.

Om GT räckte för Jesus och hans följeslagare och den första församlingen så betyder det att även för oss är GT en grundkälla för andlig upplysning och vägledning. Vi behöver GT för att förstå det som apostlarna skrev i det som blev Nya testamentet. Vi behöver få våra präster och pastorer att inse detta och få dem att lära sig grundspråken och studera den judiska grunden och kontexten så att de bättre kan förklara vad som står i både Gamla- och Nya testamentet.

Personligen försöker jag göra alla bibelstudier så att jag grundar med vad Gamla testamentet säger, och sedan delar hur Nya testamentet använt och förklarat det som det gamla sagt.

En ny reformation
Jag är övertygad om att om kristendomen skall överleva i vårt land så behöver det ske en ny reformation. I både Svenska kyrkan och frikyrkan finns idag alltför mycket förkunnelse som inte är grundat i Ordet, utan där inspirationen kommit från annat håll. Vi behöver renovera de grundläggande andliga begreppen utifrån den judiska grunden, och med det menar jag den förståelse och syn som judendomen på Jesus tid hade. Här finns flera diken som det är lätt att falla i – men det får bli temat för någon kommande ledare.

Per-Olof Hermansson
Ordförande för Shalom över Israel