Shalomstyrelsens Israelresa

Det är många i vår värld som vill Israel och det judiska folket allt annat än lycka och välgång. Men Shalom över Israel vill vara en motpol mot allt hat och välsigna Israel, det judiska folket och för övrigt alla som bor i landet. Det är vår kallelse att vara en utsträckt hand till hjälp och stöd och det gör vi bland annat med hjälp av de projekt som Shalom över Israel stödjer.

I slutet av mars åkte styrelsen under en vecka till Israel för att besöka de projekt vi stödjer. Se Shalom över Israel 4/19 sidan 12.

När vi som organisation går in som partner till en organisation i Israel och samlar in pengar som vi skickar ner dit har vi också ett ansvar att följa upp vårt stöd. Vi behöver själva besöka projekten och utvärdera stödet. Dels behöver vi se vilken effekt stödet har, och bedöma om organisationen hanterar våra medel på ett ansvarsfullt sätt. Våra gåvogivare ger gåvorna i förtroende, och då måste vi kunna ”avge räkenskap” över hur deras gåvor förvaltas, inte bara här hemma i Sverige utan även efter de anlänt till sina mottagare i Israel.

Gemensam lägenhet
Vi är väl medvetna om att en sådan resa utgör en stor kostnad satt i relation till vår totala budget och därför har de som följt med på resan också själva betalat en del av kostnaden. Vi har också hållit ned kostnaderna genom att inte bo på hotell utan i vanliga lägenheter, och köpt mat som vi lagat själva. Att bo i en gemensam lägenhet, laga mat tillsammans och umgås i gemensamma måltider var väldigt positivt. Vi kunde fundera och tala om våra upplevelser och även lära känna varandra mer under avspända förhållanden.

Utvärdering av projekten
Ett av syftena med resan var att utvärdera projekten för att värdera vilka projekt vi tror att vi skall satsa på framöver. Vi kommer att mer tydligt lyfta fram de projekten och öka insamlingsmålen för att kunna skicka mer pengar till dem. Vi ville också söka nya kontakter för framtida utbyte och relationer med messianska rörelsen i Israel. Vi har även planer på att bjuda in representanter för våra projekt till kommande konferenser, främst årsmöteskonferensen i Hjälmared, så att alla våra medlemmar skall få möjlighet till ett direkt möte med dem.

Vårt schema var fullt, med två besök varje dag. Utöver de projekt vi idag stödjer så besökte vi Israel College of the Bible i Netanya, samt träffade två skribenter som skriver regelbundet i vår tidning: Paul Widén och Elliot Turvall. På Sabbaten besökte vi en messiansk församling i Beer Sheva.

Shalomskogen
En dag lyckades vi besöka den så kallade Shalomskogen (se omslagsbild Shalom över Israel 4/19) där skog planterats genom gåvor till Keren Kajemet. Vi hade vissa svårigheter att hitta skogen men nu har vi markerat den så att den går att hitta på Google maps och vi kommer lägga ut en länk på vår hemsida så att alla ni som någon gång planterat träd skall kunna hitta dit. 

I kommande nummer kommer vi i styrelsen att skriva om våra intryck. Vi har fått i uppdrag att skriva om ett besök var. I detta nummer kan du läsa Annelie Enochssons reportage om vårt besök på Bibelsällskapet i Israel.

Välsignelse
Vi som var med på resan var mycket nöjda med resans upplägg och våra olika besök. Vi var överraskande överens om våra utvärderingar och tror att våra slutsatser kommer ha stor betydelse för utvecklingen av vårt arbete med att stödja projekt i Israel. Vi tror också att vi genom att vi kan satsa mer, välsigna mer, kan vi som organisation och därmed alla medlemmar bli välsignade.

Vi hoppas att alla våra medlemmar och läsare vill vara med på en spännande utveckling framöver.

Per-Olof Hermansson
Ordförande i Shalom över Israel